NUTID (LE PRÉSENT) 8.2 Regelmæssige udsagnsord i nutid (le présent) 8.3 Tilbagevisende udsagnsord (refleksive verber) 8.4 Lang tillægsform (le gérondif) 8.5 Uregelmæssige udsagnsord (verber) 8.6 Uregelmæssige mådesudsagnsord (modalverber) 8.7 Bydemåde (l’impératif) 8.2 Regelmæssige udsagnsord i nutid (le présent)Regelmæssige udsagnsord i nutid (le présent): Nutid er den mest almindelige af tiderne. Den bruges om det nutidige og det generelle.På fransk retter udsagnsordet sig efter grundleddet i person og tal.Der findes 3 regelmæssige bøjninger:1. bøjning parler (at tale)2. bøjning finir (at slutte)3. bøjning vendre (at sælge) Det er dog sådan, at en del uregelmæssige udsagnsord også kan have ovenstående endelser, fx aller, sortir eller prendre. 8.2.11. bøjnings udsagnsord udgør langt den største gruppe af de franske udsagnsord.1. bøjnings navnemåde ender på –erNår man fjerner endelsen –er fra udsagnsordet parler, får man stammen: parlNutid dannes ved at tilføje 1. bøjnings endelser til stammen: ‑e, ‑es, ‑e, ‑ons, ‑ez, –ent parler (at tale) ENTAL 1. personjeparle ***(jeg taler) 2. persontuparles ***(du taler) 3. personil / elle / on**parle ***(han / hun / man** taler) FLERTAL 1. personnousparlons(vi taler) 2. personvousparlez(I / De* taler) 3. personils / ellesparlent ***(de taler) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental*** Husk, at disse former udtales ens: [parl] ØVELSER parler habiter trouver aimer travailler rencontrer jouer regarder chercher déjeuner donner acheter 1. bøjning TEST 8.2.22. bøjnings navnemåde ender på –irNår man fjerner endelsen -ir fra udsagnsordet finir, får man stammen: finNutid dannes ved at tilføje 2. bøjnings endelser til stammen:‑is, ‑is ‑it, ‑issons, ‑issez, –issent finir (at slutte) ENTAL 1. personjefinis ***(jeg slutter) 2. persontufinis ***(du slutter) 3. personil / elle / on**finit ***(han / hun / man** slutter) FLERTAL 1. personnousfinissons(vi slutter) 2. personvousfinissez (I / De* slutter) 3. personils / ellesfinissent(de slutter) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental*** Husk, at disse former udtales ens. ØVELSER finir grandir 2. bøjning TEST 8.2.33. bøjnings navnemåde ender på –reNår man fjerner endelsen –re fra udsagnsordet vendre, får man stammen: vendNutid dannes ved at tilføje 3. bøjnings endelser til stammen:‑s, ‑s, –, ‑ons, ‑ez, –ent vendre (at sælge) ENTAL 1. personjevends ***(jeg sælger) 2. persontuvends ***(du sælger) 3. personil / elle / on**vend ***(han / hun / man** sælger) FLERTAL 1. personnousvendons (vi sælger) 2. personvousvendez (I / De* sælger) 3. personils / ellesvendent(de sælger sig) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental*** Husk, at disse former udtales ens. ØVELSER vendre attendre entendre descendre 3. bøjning TEST 8.3 Tilbagevisende udsagnsord (refleksive verber)Tilbagevisende udsagnsord består af et udsagnsord og et tilbagevisende stedord. Når de personlige stedord viser tilbage til grundleddet, kaldes de tilbagevisende (refleksive). Det tilbagevisende stedord placeres foran udsagnsordet.Mange udsagnsord er tilbagevisende på fransk, men ikke på dansk, fx se réveiller (at vågne), se lever (at stå op), se coucher (at gå i seng) og s’arrêter (at standse).Nogle tilbagevisende stedord bruges ofte i betydningen ”hinanden”, fx ils se regardent (de kigger på hinanden) eller ils s’embrassent (de kysser hinanden)De fleste tilbagevisende udsagnsord bøjes ligesom et regelmæssigt 1. bøjningsudsagnsord: se laver (at vaske sig) ENTAL 1. personjeme lave ***(jeg vasker mig) 2. persontute laves ***(du vasker dig) 3. personil / elle / on**se lave ***(han / hun / man** vasker sig) FLERTAL 1. personnousnous lavons(vi vasker os) 2. personvousvous lavez (I / De* vasker Jer / Dem) 3. personils / ellesse lavent ***(de vasker sig) * De er høflig tiltale ** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental *** Husk, at disse former udtales ens. ØVELSER s'appeler se baigner se coucher se trouver tilbagevisende udsagnsord I tilbagevisende udsagnsord II TEST 8.4 Lang tillægsform (le gérondif) Lang tillægsform (le gérondif) består af forholdsordet en + lang tillægsform af udsagnsordet (-ant). Lang tillægsform bøjes ikke.Den lægger sig altid til sætningens grundled og bruges til at angive at to handlinger sker samtidigt: Il fume en parlant (Han ryger, mens han taler) Den dannes ud fra stammen i 1. person flertal og hertil tilføjes endelsen –ant: 1. bøjning: Il regarde la télé en parlant (Han ser fjernsyn, mens han taler) 2. bøjning: Il fume en finissant le travail (Han ryger, mens han gør arbejdet færdigt) 3. bøjning: Il parle en vendant des fruits (Han taler, mens han sælger frugt) ØVELSER lang tilægsform 8.5 Uregelmæssige udsagnsord (verber) De fire mest brugte uregelmæssige udsagnsord på fransk er être, avoir, aller og faire 8.5.1 être (at være), nutid: ENTAL 1. personjesuis (jeg er) 2. persontues (du er) 3. personil / elle / on**est (han / hun / man** er) FLERTAL 1. personnoussommes (vi er) 2. personvousêtes (I / De* er) 3. personils / ellessont (de er) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental ØVELSER être I être TEST I être TEST II Brug:Être er det mest almindelige uregelmæssige udsagnsord på fransk.Det bruges som hjælpeudsagnsord i de fleste bevægelsesudsagnsord:Il est allé à Paris (Han er taget til Paris) og être bruges som hjælpeudsagnsord ved de tilbagevisende udsagnsord: Bruno s’est habillé pour sortir (Bruno har klædt sig på for at gå i byen) Udsagnsordet être indgår også i mange faste udtryk: être assis(at sidde) être debout(at stå) être couché/allongé (at ligge) être en train de (at være i færd med at) être en retard (at være forsinket) être pressé (at have travlt) être chez soi/à la maison(at være hjemme) être en colère (at være vred) 8.5.2 avoir (at have, at få), nutid: ENTAL 1. personjeai (jeg har) 2. persontuas (du har) 3. personil / elle / on**a (han / hun / man** har) FLERTAL 1. personnousavons (vi har) 2. personvousavez (I / De* har) 3. personils / ellesont (de har) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental ØVELSER avoir I avoir TEST I avoir TEST II Brug: Avoir er et meget almindeligt uregelmæssigt udsagnsord på fransk. Det bruges som hjælpeudsagnsord i de fleste udsagnsord – lige som på dansk (jeg har spist, jeg har arbejdet … ) Avoir indgår også i mange faste udtryk: il y a (der er - upersonligt) j’ai 18 ans (jeg er 18 år gammel) avoir l’air  (at se ud) avoir faim(at være sulten) avoir soif (at være tørstig) avoir sommeil(at være træt) avoir chaud(at svede) avoir froid (at fryse) avoir envie de (at have lyst til at) avoir besoin de (at have brug for at) avoir lieu (at finde sted) avoir raison/tort (at have ret/uret) 8.5.3 aller (at gå mm.), nutid: ENTAL 1. personjevais (jeg går) 2. persontuvas (du går) 3. personil / elle / on**va (han / hun / man** går) FLERTAL 1. personnousallons (vi går) 2. personvousallez (I / De* går) 3. personils / ellesvont (de går) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental ØVELSER aller I aller TEST I aller TEST II Brug:Aller er et meget almindeligt uregelmæssigt udsagnsord på fransk.Det indgår i mange basale udtryk: aller bien(at have det godt) aller chez(at tage hjem til) aller à pied(at gå, at vandre) aller en voiture(at køre i bil) aller voir(at besøge) aller en bateau(at sejle) aller au lit(at gå i seng) aller(at rejse) 8.5.4 faire (at gøre, at lave mm.), nutid: ENTAL 1. personjefais (jeg gør) 2. persontufais (du gør) 3. personil / elle / on**fait (han / hun / man** gør) FLERTAL 1. personnousfaisons (vi gør) 2. personvousfaites (I / De* gør) 3. personils / ellesfont (de gør) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental ØVELSER faire I faire TEST I faire TEST II Brug:Faire er et meget almindeligt uregelmæssigt udsagnsord på fransk.Det indgår i mange faste udtryk, f.eks de fleste vejrudtryk: il fait beau/mauvais: (det er godt/dårligt vejr) og mange andre basale udtryk: faire la cuisine(at lave mad) faire le ménage(at gøre rent) faire la vaisselle(at vaske op) faire le lit (at rede seng) faire le marché/les courses(at købe ind) faire l’amour (at elske/at gå i seng med) faire des études(at studere) faire la grasse matinée (at sove længe) faire la grève (at strejke) faire une promenade(at gå en tur) faire du vélo (at cykle) faire du sport (at dyrke sport) faire du ski (at stå på ski) faire mal (at gøre ondt) ça fait 10 euros(det bliver 10 euro) 8.6 Uregelmæssige mådesudsagnsord (modalverber) De uregelmæssige mådesudsagnsord (modalverber) er devoir, pouvoir, vouloir og savoir Fælles for disse er at de ligesom på dansk efterfølges af ren navnemåde: Je veux partir maintenant (Jeg vil tage af sted nu) Tu dois venir maintenant (Du skal komme nu) 8.6.1 devoir (at skulle, burde, måtte, skylde), nutid: ENTAL 1. personjedois (jeg skal) 2. persontudois (du skal) 3. personil / elle / on**doit (han / hun / man** skal) FLERTAL 1. personnousdevons (vi skal) 2. personvousdevez (I / De* skal) 3. personils / ellesdoivent (de skal) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental ØVELSER devoir I devoir II TEST 8.6.2 pouvoir (at kunne), nutid: ENTAL 1. personjepeux (jeg kan) 2. persontupeux (du kan) 3. personil / elle / on**peut (han / hun / man** kan) FLERTAL 1. personnouspouvons (vi kan) 2. personvouspouvez (I / De* kan) 3. personils / ellespeuvent (de kan) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental ØVELSER pouvoir I pouvoir II TEST 8.6.3vouloir (at ville), nutid: ENTAL 1. personjeveux (jeg vil) 2. persontuveux (du vil) 3. personil / elle / on**veut (han / hun / man** vil) FLERTAL 1. personnousvoulons (vi vil) 2. personvousvoulez (I / De* vil) 3. personils / ellesveulent (de vil) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental ØVELSER vouloir I vouloir II TEST 8.6.4savoir (at vide), nutid: ENTAL 1. personjesais (jeg ved) 2. persontusais (du ved) 3. personil / elle / on**sait (han / hun / man** ved) FLERTAL 1. personnoussavons (vi ved) 2. personvoussavez (I / De* ved) 3. personils / ellessavent (de ved) * De er høflig tiltale** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental ØVELSER savoir I savoir II TEST 8.6.5 Supplerende øvelser med uregelmæssige udsagnsord prendre croire venir écrire battre voir partir vivre mettre sortir courir connaître dire mourir boire lire ouvrir Test med uregelmæssige udsagnsord TEST I TEST II TEST III 8.7 Bydemåde (l’impératif) Bydemåde (l’impératif): Formerne er stort set som nutid (le présent) men uden grundled.Brug: Bydemåde har en beordrende eller opfordrende betydning. Her bruges altid udråbstegn!Bøjning: Bydemåde findes i 3 former (eksempel med parler): Ental2. person: parle ! (tal!) Bemærk at -s bortfalder her (gælder for 1. bøjning)Flertal1. person: parlons ! (lad os tale!) 2. person: parlez ! (tal!)  – Range ton bureau ! (Ryd op på dit skrivebord!)– Parlons français ! (Lad os tale fransk!)– Lavez vos mains ! (Vask jeres hænder!) ØVELSER bydemåde

Bliv bruger på Franskportal.dk!

Bestil adgang for at få fuld adgang.