Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

5. Adverbier

Et adverbium er et ord, som nærmere beskriver et verbum, et adjektiv, et andet adverbium eller en hel sætning.
Adverbier står tæt sammen med de ord, de knytter sig til:
  • et verbum: Elle parle lentement. (Hun taler langsomt).
  • et adjektiv: Elle est très lente. (Hun er meget langsom).
  • eller et andet adverbium: Elle mange très lentement. (Hun spiser meget langsomt).

5.1 Endelser

5.1.1

Endelsen -ment føjes til adjektivets femininum form.
Adjektiv masku­linum Adjektiv femininum Adverbium
sérieux sérieuse sérieusement (alvorligt)
actuel actuelle actuellement (i øjeblikket)
complet complète complètement (fuldstændig/helt)
•  Il est sérieusement blessé. (Han er alvorligt såret).
•  Je suis actuellement en vacances.   (Jeg er i øjeblikket på ferie).
•  Il est complètement fou. (Han er helt skør).

5.1.2

Hvis adjektivet ender på en vokal, føjes -ment direkte til maskulinum formen.
•  poli (høflig):   Il lui parle poliment. (Han taler høfligt til hende).
•  vrai (sand): Elle est vraiment belle. (Hun er virkelig smuk).

5.1.3

Hvis adjektivet ender på -ent, kommer adverbiet til at ende på -emment.
•  violent (voldsom):   Il réagit violemment. (Han reagerer voldsomt).

5.1.4

Hvis adjektivet ender på -ant, kommer adverbiet til at ende på -amment.
•  courant (flydende):   Elle parle couramment l'anglais. (Hun taler flydende engelsk).

5.2 Rene adverbier

Mange adverbier er rene adverbier, dvs. de er ikke dannet af et adjektiv.
alors Il pleut, alors je préfère rester chez moi. Det regner, så jeg foretrækker at blive hjemme.
assez nok Je n'ai pas assez d'argent pour aller au cinéma. Jeg har ikke nok penge til at gå i biografen.
aussi også Vous avez aussi besoin de calme ? Har I også brug for ro?
beaucoup meget Il mange beaucoup. Han spiser meget.
bien godt Tu vas bien ? Har du det godt?
bientôt snart On va bientôt partir. Vi skal snart afsted.
déjà allerede Le film a déjà commencé. Filmen er allerede begyndt.
encore mere, endnu Tu veux encore du pain ? Vil du have mere brød?
Je ne suis pas encore allé en France. Jeg har endnu ikke været i Frankrig.
ensemble sammen Ils dînent ensemble. De spiser aftensmad sammen.
ici her Tu travailles ici ? Arbejder du her?
longtemps længe, længe siden Je ne reste pas longtemps. Jeg bliver ikke længe.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Det er længe siden, vi har set hinanden.
maintenant nu C'est maintenant ou jamais. Det er nu eller aldrig.
mais men Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Men hvad laver du her?
mal dårligt Cet enfant est mal élevé. Dette barn er dårligt opdraget.
souvent ofte Je pense souvent à mes grands-parents. Jeg tænker ofte på mine bedsteforældre.
tard sent Elle se lève tard. Hun står sent op.
tôt tidligt Il se couche tôt. Han går tidligt i seng.
toujours stadig, altid Tu travailles toujours à Eurodisney ? Arbejder du stadig hos Eurodisney?
Il parle toujours de son ex. Han taler altid om sin eks.
très meget Parfois, la vie est très difficile. Nogle gange er livet meget svært.
trôp for, for meget   Il fait trop chaud aujourd'hui. Det er for varmt i dag.
Il parle trop. Han taler for meget.
un peu lidt Je parle un peu français. Jeg taler lidt fransk.
vite hurtigt Il parle trop vite Han taler for hurtigt.

5.3 Très eller beaucoup ?

Très lægger sig til adjektivet eller til adverbiet.

Beaucoup lægger sig til verbet eller til substantivet.
•  Il est très beau. (Han er meget smuk).
•  Elle parle très bien français.   (Hun taler meget godt fransk).
•  Il parle beaucoup. (Han taler meget).
•  Elle a beaucoup d'amis. (Hun har mange venner).
Beaucoup bruges også som forstærkning ved komparation (sammenligning).

5.4 Bon/mauvais eller bien/mal ?

Bon (god) og mauvais (dårlig) er adjektiv, der lægger sig til substantivet.
•  C'est un bon élève. (Han er en god elev).
•  C'est un mauvais élève.   (Han er en dårlig elev).
Bon bruges i forbindelse med smag, duft eller andre udtryk.
•  C'est bon. (Det smager godt).
•  Ça sent bon. (Det dufter godt).
•  C'est bon ! Tu vas te taire.   (Så er det nok! Hold så mund).
•  Bon, on y va ? (Godt så, skal vi gå?)
•  C'est bon, tu peux partir. (Det er OK, tag bare afsted).
•  Ah bon ? (Nå sådan, er det rigtigt?)
Bien (godt) og mal (dårligt) er adverbier, der lægger sig til verbet.
•  Elle parle bien français. (Hun taler godt fransk).
•  Elle parle mal allemand.   (Hun taler dårligt tysk).
Bien kan også lægge sig til et adjektiv.
Bien bruges tit i udtryk med être.
•  Pratiquer du sport, c'est bien.   (Det er godt at dyrke sport).
•  C'est très bien ! (Bravo!)

5.5 Pronominaladverbier

Pronominaladverbier som en og y placeres altid lige foran det tidsbøjede verbum.
En står i stedet for de + styrelse eller som erstatning for en mængde og kan oversættes med derom, deraf, derfra.
de + styrelse Il s'occupe de sa famille (Han tager sig af sin familie) Il s'en occupe (Han tager sig af den)
erstatning for mængde Tu veux des croissants ? (Vil du have croissanter?) Oui, j'en veux bien (Ja, jeg vil godt have nogle deraf)
Y står i stedet for à + styrelse og kan oversættes med der, derpå, derhen, dertil m.m. Det erstatter ofte et sted.
à + styrelse Tu penses à ton ancienne école ? (Tænker du på din gamle skole?) Oui, j’y pense souvent. (Ja, jeg tænker ofte derpå).
Paul travaille à Paris ? (Arbejder Paul i Paris ?) Oui, il y travaille. (Ja, han arbejder der).
bemærk Man bruger aldrig y om personer.
  • Tu penses souvent à tes parents ? (Tænker du ofte på dine forældre?)
  • Oui, je pense souvent à eux. (Ja, jeg tænker ofte på dem.)

5.6 Adverbier anvendt som stedsangivelse

•  ici (her)
•  là, là-bas (der, derhenne)
•  dedans / à l'intérieur   (indenfor, indeni)
•  dehors / à l'extérieur (udenfor)
•  (au-) dessus (ovenover)
•  (au-) dessous (underneden)
•  partout (overalt)
•  nulle part (ingen steder)

5.7 Adjektiver anvendt som adverbier

•  travailler dur (at arbejde hårdt)
•  coûter cher (at koste meget)
•  sentir bon (at dufte godt)
•  sentir mauvais   (at lugte dårligt)
•  parler fort (at tale højt)
•  parler bas (at tale lavt)

5.8 Adverbiets gradbøjning

5.8.1

Mange adverbier kan ligesom adjektiver gradbøjes i:
På fransk gradbøjer man adverbier ved hjælp af plus (komparativ) og le plus (superlativ).
Adjektiver bøjes altså ikke i køn og tal.
Positiv Elle roule lentement Hun kører langsomt
Komparativ Parlez plus lentement s'il vous plaît Vær venlig at tale langsommere
Superlativ L'escargot se déplace le plus lentement Sneglen bevæger sig langsomst

5.8.2

Tre adverbier har uregelmæssig gradbøjning.

Positiv bien (godt) beaucoup (meget) peu ((kun) lidt)
Kompa­rativ mieux (bedre) plus (mere) moins (mindre)
Super­lativ le mieux (bedst) le plus (mest) le moins (mindst)
•  Je t'aime bien. (Jeg kan godt lide dig).
•  J'aime mieux les histoires vraies.   (Jeg kan bedre lide sande historier).
•  C'est toi que j'aime le mieux. (Det er dig, jeg bedst kan lide).