Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

22. Fonetik


22.1 Alfabet

22.1.1 Udtale af lydskrift (udvalg)

Vokaler
  • [a] a som i [andre]
  • [ə] ø som i [køn]
  • [ɛ] æ som i [hest]
  • [œ] langt ø som i [Søren]
Konsonanter
  • [ʒ] stemt s som på engelsk [pleasure]
  • [ ʃ ] 'sch' som i [charmerende]

22.1.2 Det franske alfabet

a [a]
b [be]
c [se]
d [de]
e [ǝ]
f [ɛf]
g [ʒe]
h [aʃ]
i [i]
j [ʒi]
k [ka]
l [ɛl]
m [ɛm]
n [ɛn]
o [o]
p [pe]
q [ky]
r [ɛr]
s [ɛs]
t [te]
u [y]
v [ve]
w [dublǝve]
x [iks]
y [igrɛk]
z [zɛd]

Det franske alfabet - udtale

æ, ø og å eksisterer ikke på fransk, men kan på fransk forklares således:

æ a e lié a forbundet med e
ø o barré o med en skråstreg
å a avec un accent rond a med en rund accent over

æ, ø og å, fransk forklaring


22.2 Vokaler og vokalkombinationer

22.2.1 Vokalen e

Vokalen e udtales ikke i slutningen af et ord:
  • madame, mademoiselle, voiture

e udtales [ǝ] (ubetonet) i stavelser, der der ender på -e, herunder ord med kun én stavelse:
  • devant, petit, ce, me, te, se, le, ne
Vokalen e udtales [e] é parlé, déjà, café
er parler, dîner, travailler
ez parlez, chez
es ces, mes, tes, ses, les
Vokalen e udtales [ɛ] è très, frère
ê fête, tête
foran dobbeltkonsonanter lunettes, cigarette

Øvelser

Udtale af e

22.2.2 Øvrige vokaler og vokalkombinationer

u udtales altid [y] tu
salut
usine
y udtales altid [i] il y a
lycée
Lyon
ai eller ei udtales [ɛ]
([ɛ] udtales som i [hest])
fait
plaisir
reine
ail udtales [aj] og eil udtales [ɛj] un travail [travaj]
le soleil [solɛj]
ill udtales [ij] famille
fille
gentille
bemærk ill udtales [il] ved disse ord: mille villes tranquilles (tusind rolige byer)
villa, village, Lille
au eller eau udtales [o] bureau
au pair
cadeau
beau
eu udtales enten [ø] peu
deux
banlieue
bleu
eller [œ] beurre
l'heure
directeur
eu i betydningen haft/fået udtales [y] ⚬ Elle a eu ma lettre. (Hun fik mit brev).

22.3 De fire nasalvokaler

Nasallydene findes ved skrivemåden: vokal + m eller n.
Ved nasallyde passerer luften gennem både næse og mund.

Nasalvokalerne
[œ̃]: un, parfum, lundi  NB Der findes meget få eksempler på denne nasallyd.
[ɔ̃]: bon, concert
[ɛ̃]: vin, pain, sympathique
[ã]: blanc, temps
  • Un bon vin blanc (En god hvidvin)
Nasallyden forsvinder:
  1. Hvis der følger et m eller n efter nasalvokalen: bonne, des hommes.
  2. Hvis der kommer en vokal efter n eller m: une, reine, inutile

Øvelser

Nasalvokalerne

22.4 Konsonanter

c udtales [k] foran o, a, u

Huskeremse: koste kan kunst!
cognac
cacao
cuisine
c udtales [s] foran e, i, y eller ved ç cent
ici
garçon
bicyclette
c får en cedille (ç), hvis det skal udtales [s] foran a, o, u, fx i bøjninger. nous commençons
ça
façade
façon
g udtales [g] foran o, a, u

Huskeremse: gode, gamle gulerødder!
golf
cigare
baguette
g udtales [ʒ] foran e, i, y Georges
génial
girafe
gymnastique
g skrives med et ekstra u (gu), hvis det skal udtales [g] foran e, i, y baguette
guitare
Når et ellers blødt g [ʒ] havner foran a, o eller u, fx i bøjninger, får det et ekstra e (ge) af hensyn til udtalen nous mangeons
orangeade
h alene udtales aldrig på fransk, kun i ch og ph. Dog findes h i to udgaver:
et stumt h, som slet ikke ændrer udtalen af ordet eller sætningen, og l'homme
l'hôtel
l'heure
l'hôpital
et aspireret h, der forhindrer élision. les haricot verts [le | ariko vɛr] (ingen overtrækning)
le handicap
la Hollande
le héro
le hors-d'œuvre
le hors-piste
j udtales altid [ʒ] je
journal
judo
qu udtales altid [k] que [kǝ]
qui [ki]
quel [kɛl]
qu'est-ce que [kɛskǝ]
s udtales som regel ustemt, dvs som et almindeligt s un poisson (en fisk)
s skal stemmes, dvs. udtales som [z],
hvis det står mellem to vokaler
une rose
un poison (en gift)
s skal desuden stemmes ved overtrækning mes ͜  amis [mezami]
 Slutkonsonanter
Konsonanter er meget ofte stumme, når de står i slutningen af et ord: nous [nu]
tout [tu]
nez [ne]
prix [pri]
c'est [sɛ]
bemærk  Undtagelser: sud [syd]
fils [fis]
bemærk  Endelsen -ent i 3. person pluralis er altid stum (udtales ikke) Ils dînent [il din]
Elles s'amusent [ɛlsamyz]
bemærk  Normalt udtales dog c, f, l, r
i slutningen af et ord
avec [avɛk]
neuf [nǝf]
mal [mal]
mer [mɛ:r]
bemærk  Undtagelser: porc [pɔ:r]
clef
[klǝ] fusil [fyzi]